ติดต่อเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว.บึงกาฬ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

พ.ต.อ.จรูญศักดิ์ ลำพุทธา ผู้จัดการ ติดต่อ 0831462906
น.ส.นงค์ลักษณ์ หงษ์ภูมี เจ้าหน้าที่การเงิน ติดต่อ 0962082658
นายพิเชฐ ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี. ติดต่อ 0967463380
น.ส.นริยา หิรัญวร เจ้าหน้าที่บัญชีและศูนย์ประสานงาน ติดต่อ 0828370353
น.ส.ปาณิสรา บัวชุม เจ้าหน้าที่รับสมัครผู้เข้าเป็นสมาชิก. ติดต่อ 0901764599
นางสุกัญญา ใจอ่อน เจ้าหน้าที่ควบคุมสมุดทะเบียน,คำขอกู้เงินสามัญ ติดต่อ 0849532451
น.ส.สุวนันท์. นามวงค์ เจ้าหน้าที่ดูแลเว็ปไซต์ ติดต่อ 0652430371

อาคารตำรวจภธูธรจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 เลขที่222 หมู่13 ตำบล.วิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 3800

เบอร์ติดต่อสหกรณ์ 042490733