ติดต่อเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว.บึงกาฬ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

พ.ต.ท.จรูญศักดิ์ ลำพุทธา ผู้จัดการ ติดต่อ 0831462906
น.ส.นงค์ลักษณ์ หงษ์ภูมี หน้าที่จัดทำทะเบียนหลักฐานสัญญาจ้าง,ค้ำประกัน ติดต่อ 0962082658
นายพิเชฐ ศรีสวัสดิ์ หน้าที่การเงินและบัญชี. ติดต่อ 0967463380
น.ส.นริยา หิรัญวร หน้าที่ตรวจสอบการขอกู้เงินสามัญ,หนังสือค้ำประกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อ 0828370353
น.ส.ปาณิสรา บัวชุม หน้าที่รับสมัครผู้เข้าเป็นสมาชิก. ติดต่อ 0901764599
นางสุกัญญา ใจอ่อน ควบคุมสมุดทะเบียน,คำขอกู้เงินสามัญ ติดต่อ 0849532451
น.ส.สุวนันท์. นามวงค์ เจ้าหน้าที่เว็ปไซต์ ติดต่อ 0652430371

อาคารตำรวจภธูธรจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 เลขที่222 หมู่13 ตำบล.วิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 3800

เบอร์ติดต่อสหกรณ์ 042490733