ประวัติสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์

-เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23  กรกฏาคม  2555  โดยมี  พล.ต.ต.มนธน  ทิพย์จันทร์      ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

-เริ่มต้นมีสมาชิก 250 คน  เงินทุนหมุนเวียน  71,500  บาท

ที่ตั้ง

-ในครั้งแรก ใช้อาคารสถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ เป็นที่ตั้งสำนักงาน

-ใน ปี 2557  ใช้อาคารตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2

-ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ใช้อาคารตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ 

-ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560  ใช้อาคารโคบังริมโขง จ.บึงกาฬ

-ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ใช้อาคารตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ชั้น  3 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักงาน


BUENGKAN  POLICE  SAVING  AND  CREDIT  COOPERATIVE, LIMITED  

จดทะเบียน ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2555 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 3800000225550 

  ที่ตั้งสำนักงาน(ใหญ่)เลขที่  222  หมู่ที่  13  ถนน  บึงกาฬ – หนองคาย      ตำบล วิศิษฐ์  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  รหัสไปรษณีย์  38000

การบริหารงานสหกรณ์ฯ โดยรูปแบบคณะกรรมการจำนวน 15 ท่าน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธี  ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน