พื้นที่ปอดภัย เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด!

เรื่อง แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงให้ทุก สภ. ดำเนินการเังนี้
1.งดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อสร้างการรับรู้ภายใต้คำขวัญ “ พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” (Save Zone, No New Face) ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตามป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ส่งมาด้วยแล้ว

Share:

More Posts