รายงานการประชุมบริหาร ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564