ข้อสั่งการ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564