ข้อสั่งการ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564