ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 10 ครั้งที่11/2565

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น. พล.ต.ต.ธรรมจักร คงมงคล ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 10 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 อาคารตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
มีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. แจ้งสมาชิกงดยื่นคำขอกู้เงินสามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
    1.1) ด้วยจะสิ้นปีบัญชีสหกรณ์วันที่ 30 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์จะทำการปิดบัญชีให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ทำการตรวจสอบ
    และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการปิดงบบัญชีไม่เกิดความคลาดเคลื่อนของยอดหุ้น หนี้ เพิ่ม – ลด เงินค่าหุ้นรายเดือน
    จึงแจ้งสมาชิกให้งดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2565